Fancy Правила за ползване и Декларация за поверителност

1. Условия
Чрез достъпа до интернет страницата на https://www.fancybg.eu, вие се съгласявате да бъдат обвързани с тези условия на услугата, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че вие ​​сте отговорни за съответствието с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използват или достъп до този сайт. Материалите, които се съдържат в този сайт са защитени от приложимото авторското право и закон за търговска марка.

2. Използвайте License
    
Предоставя се разрешение за временно изтегляне копие от материалите на сайта на Fancy за търговски или нетърговски цели. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на правото на собственост.
    
Настоящият лиценз може да бъде прекратен от Fancy по всяко време. При прекратяване гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всякакви заредени материали в притежанието ви дали в електронен или печатен формат.

3. Общи условия
    
Материалите на сайта на Fancy са предоставени на база “както е” основа. Fancy не дава никакви гаранции, преки или косвени, и не поема и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата.
    
Освен това, Fancy не дава гаранции и не прави никакви изявления относно точността, вероятно резултатите, или надеждността на използването на материали на своята интернет страница или по друг начин са свързани с подобни материали или за каквито и да било сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения
В никакъв случай Fancy или неговите доставчици носят отговорност за вреди (включително, но не само, щети за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на сайта на Fancy, дори и ако Fancy или Fancy упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничаване на косвените гаранции или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения не могат да се отнасят за вас.

5. Точност на материали
Материалите се появяват на сайт Fancy е възможно да включва технически, печатни, или фотографски грешки. Fancy не гарантира, че някои от материалите на своята интернет страница са точни, пълни или ток. Fancy може да прави промени в материалите, съдържащи се на интернет страницата си по всяко време и без предупреждение. Въпреки Fancy не прави никакъв ангажимент да актуализира материалите.

6. връзки
Fancy не е прегледал всички сайтове, свързани с интернет страницата си и не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв, свързан сайт. Включването на някоя връзка не означава обвързването на Fancy на сайта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Модификации
Fancy може да ревизира тези условия на услугата за интернет страницата си по всяко време и без предупреждение. Чрез използването на този уебсайт, вие се съгласявате да бъдат обвързани с текущата версия на тези условия на услугата.

8. Приложимо право
Тези условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на България и вие безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.

 

Декларация за поверителност

Вашият личен живот е важно за нас.

Това е политика Fancy е да уважава вашата поверителност по отношение на всяка информация, която можем да съберем, докато работите нашия уебсайт. Съответно, ние разработихме тази политика на поверителност, за да можете да разберете как събираме, използваме, общуват, да разкрива и друг начин да се възползва от лична информация. Ние очертахме нашата политика за поверителност долу.

    Ние ще събираме лична информация чрез законни и честни средства и, при необходимост, със знанието или съгласието на засегнатото лице.
    
Преди или по време на събирането на лична информация, ние ще определи целите, за които се събират данни.
    
Ние ще събираме и използваме лична информация единствено за изпълнението на тези цели, определени от нас и за други допълнителни цели, освен ако не сме се получи съгласието на съответната или както се изисква от закона лице.
    
Личните данни трябва да са подходящи за целите, за които тя следва да се използва, и, доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъде точна, пълна и до актуална.
    
Ние ще защитим личната информация чрез използване на разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.
    
Ние ще направим достъпна за клиентите информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на лична информация.
    
Ние ще запази само лична информация за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.

Ние сме ангажирани с провеждането на нашата дейност в съответствие с тези принципи, за да се гарантира, че поверителността на личната информация е защитена и поддържани. Fancy може да се промени тази политика на поверителност от време на време по усмотрение на Fancy му.

Меню